POTHONG TEAM

ทีมสอนของโพธิ์ทองประกอบด้วยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงกว่า   15 ท่าน เตรียมให้ความรู้แก่น้องๆอย่างเต็มที่ เพื่อความพร้อมทุกสนามสอบครับ

      อาจารย์อนุวัติ มงคลสวัสดิ์

   สอน ฟิสิกส์ Entrance, ม.6, ม.5

      อาจารย์พราวพรรณ  สวัสดิ์พาณิชย์ 

  สอน สังคม  Entrance, ป.4 ป.5
     อาจารย์ดวงจันทร์  เฉวียงหงษ์   สอน คณิตศาสตร์ Entrance, ม.6, ม.5,   ม.2,  ป.4
     อาจารย์ไพฑูรย์  บุญไชย   สอน วิทยาศาสตร์  ม.2 ม.3 , ป.4 ป.5 ป.6
     อาจารย์ชาญชัย  ชัยวิเศษ   สอน คณิตศาสตร์ ม.3 , ป.6
     อาจารย์วรรณภา  วรรณสถิตย์  

  สอน ภาษาอังกฤษ  ม.1 ม.2 , ป.3 ป.5

 

     อาจารย์กาญจนา  วงศ์สุวรรณ   สอน ภาษาไทย Entrance
     อาจารย์รุจี  สีตะมัย   สอน อังกฤษ Entrance
     อาจารย์สิริพร  พรหมบุตร   สอน วิทยาศาสตร์  ม.1, ป.3
     อาจารย์กนกรัตน์  โคตรสมบัติ   สอน คณิตศาสตร์ ป.5, ม.1
     อาจารย์จุรีรัตน์  ปัญจพงษ์   สอน คณิตศาสตร์ ม.4
     อาจารย์วิมลนาภ  หิปะนัด   สอน อังกฤษ ม.3, ป.4
     อาจารย์นิวัตน์  จันทะรัตน์   สอน ชีวะ , เคมี Entrance, เคมี ม.4
     อาจารย์นริศรา  แสงเทียน   สอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ป.3 ป.4 ป.5
     ผศ.ดร. นท  แสงเทียน   สอน ฟิสิกส์ ม.4