ดร.นท แสงเทียน  

  ม.3    -  อันดับ1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับ 3 ของประเทศ (วิทยาศาสตร์ )
               โครงการทดสอบความสามารถ ทางวิชาการครั้งที่ 29 (PRE ม.ต้น)                   
  ม.4     -  ม.4/3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ไม่ต้องสอบคัดเลือก)
            - ผ่านการสอบเทียบได้วุฒิ ม.6 ก่อนจบชั้น ม.4
  ม.5    - คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ชั้น ม.ปลาย ร.ร. เบ็ญจะมะมหาราช  อุบลราชธานี
            - เกียรติบัตร ระดับประเทศ (ตัวแทนวิชาฟิสิกส์) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
                ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ปี 2531                   
                      - คะแนนสูงสุด อันดับ 1 การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
                          กลุ่มโรงเรียนสามัญศึกษา  (เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี)
                      -  คะแนนสูงสุด อันดับ 1 วิชา พื้นฐานทางวิศวกรรม การสอบแข่งขันทาง
                 วิชาการครั้งที่2 (ทั่วประเทศ) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
            -  ชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
                 กลุ่ม 8 จังหวัด (เขตการศึกษา 10)
                      - เกียรติบัตร ผลสอบยอดเยี่ยม  วิชาฟิสิกส์  โครงการทดสอบความสามารถ
                ทางวิชาการ (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 (2531) จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
            - เกียรติบัตร ผลสอบยอดเยี่ยม  วิชาภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบ
                         ความสามารถทางวิชาการ (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 (2531) จัดโดยคณะแพทยศาสตร์
                 ม.ขอนแก่น 
                                                          ฯลฯ
            - สอบคัดเลือกระบบ Entrance เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (เลือกอันดับเดียว คณะเดียว)
      ม.6       - สอบเทียบผ่านเมื่ออยู่ชั้น ม.4 ไม่ต้องเรียนชั้น ม.6            
 
  2532-2536   - ปริญญาตรี ณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2537-2539   - ปริญญาโท Asian Institute of Technology (AIT)
            2541   - รับทุนรัฐบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ
  2542-2546   - ปริญญาเอก สาขา Geotechnical Engineering
                             University of Sheffield ประเทศอังกฤษ