ประวัติศาสตร์ 40 ปี โพธิ์ทองวิทยา

 

น้องๆครับ มีนักเรียนจำนวนมากที่ได้กวดวิชาที่โรงเรียนโพธิ์ทองและประสบความสำเร็จทั้งในการเรียนที่โรงเรียนและการสอบเพื่อเรียนต่อใน ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนโพธิ์ทองมีการสอนที่ได้มาตรฐานและรักษาคุณภาพที่ดีเยี่ยมเสมอมา   มารู้ประวัติโดยย่อของโพธิ์ทองกันเถอะครับ

  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา(เวลาพิเศษ)ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2507 เปิดทำการสอนที่อาคารเลขที่ 45-51 ถนน ยุทธภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  จากนั้นได้ย้ายจากสถานที่ ไปอยู่ อาคารเลขที่ 111 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2521

 

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาเริ่มสอนโดยการกวดวิชาภาษาอังกฤษและภาษา ฝรั่งเศสชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายโดยอาจารย์สมปอง ยุวมิตร (แสงเทียน)  อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ปริญญาโท M.A. สาขาการสอนภาษาอังกฤษ จาก University of Hawaii สหรัฐอเมริกา
  ต่อมาได้เปิดสอนวิชาอื่นๆเพิ่มเติมตามความต้องการของนักเรียน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย และ สังคมศึกษา ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเชิญอาจารย์ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนปทุมพิทยาคม วิทยาลัยสาธารณสุข และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี